Słownik pojęć

ACC BFDB

Biofeedback akcelerometryczny. Rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący czujniki IMU.


Biofeedback

metoda terapii lub treningu oparta na zjawisku biofeedback, polegającym na uświadamianiu i kontrolowaniu zgodnie z wolą procesów fizjologicznych za pomocą instrumentów dostarczających informację o parametrach fizjologicznych danego systemu, np. aktywności bioelektrycznej mózgu lub mięśni. Czytaj więcej...


Biofeedback biomechaniczny

rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący pomiary parametrów ruchu z wykorzystaniem takich technik jak elektromiografia powierzchniowa lub czujniki inercyjne. Czytaj więcej...


Biofeedback chemiczny

rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący pomiary stężeń związków chemicznych. Czytaj więcej...


Biofeedback fizjologiczny

rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący pomiar sygnałów fizjologicznych np. EEG, EMG, EKG. Czytaj więcej...


Biopomiary

zobacz -> Technologie diagnostyczne


Czujnik IMU

czujnik inercyjny wykonany w technologii MEMS (mikroukład elektromechaniczny) służący do pomiaru przyśpieszeń (przyśpieszeniomierz/akcelerometr) i prędkości kątowych (żyroskop) w celu określenia orientacji w przestrzeni czujnika IMU. Czasami pomiary są uzupełnione o pomiar pola magnetycznego (technologia AHRS; magnetometr).


ETS

Dwukierunkowy interfejs nerwowy. Elektrostymulacja sterowana skurczem (ang. electromyography-triggered stimulation) łączy technikę sEMG Biofeedback z elektrostymulacją FES/NMES. Czytaj więcej...


FES/NMES

Interfejs stymulujący. W zależności od celu terapii mówimy o elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES; ang. neuromuscular electrical stimulation) lub elektrostymulacji funkcjonalnej (FES; ang. functional electrical stimulation). Czytaj więcej...


Force Platform

Platforma sił reakcji podłoża. Urządzenie mierzące rozkład sił nacisku na podłoże (najczęściej nacisku stóp).


Force platform BFDB

Rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący platformy sił reakcji.


Interfejs

Interfejs (złącze) jest urządzeniem, które umożliwia połączenie dwóch innych urządzeń (np. komputera z drukarką, ale w szerszym znaczeniu również człowieka z komputerem). Czytaj więcej...


Interfejsy człowiek-komputer (HCI; ang. Human Computer Interface)

Interfejs umożliwiający sprzężenie/komunikację między człowiekiem a komputerem poczynając od prostych urządzeń jak klawiatura czy mysz komputerowa aż po wyrafinowane interfejsy mózg-komputer (BCI). Czytaj więcej...


Interfejsy człowiek-maszyna (HMI)

Interfejs umożliwiający sprzężenie/komunikację między człowiekiem a maszyną (ang. Human Machine Interface). Czytaj więcej...


Interfejsy nerwowe (NI)

Technologie interfejsów nerwowych (ang. neural interfaces technology, NI) wykorzystują urządzenia medyczne, które oddziałują elektrycznie lub magnetycznie bezpośrednio z układem nerwowym. Bazując na przepływie informacji do lub z OUN, możemy podzielić systemy interfejsów nerwowych na dwie kategorie: interfejsy rejestrujące (ang. neural recording systems) oraz interfejsy stymulujące (ang. neural stimulation systems). Do takich interfejsów należy np. FES lub tDCS. Czytaj więcej...


Interfejsy nerwowe dwukierunkowe

Interfejs nerowowy łączący dwa typu interfejsów - rejestrujące i stymulujące; np. odczyt zapisu EEG z kory ruchowej i elektrostymulacja kory czuciowej. Czytaj więcej...


Interfejsy nerwowe rejestrujące

Interfejs nerowowy rejestrujący sygnały fizjologiczne; poza niektórymi odmianami jest to interfejs mózg-komuter (BCI), zazwyczaj oparty na pomiarze EEG. Czytaj więcej...


Interfejsy nerwowe stymulujące

Interfejs nerwowy oddziałujący na układ nerwowy polami elektrycznymi, magnetycznymi lub (rzadziej) mechanicznie. Czytaj więcej...


Neurofeedback

Rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący pomiar aktywności mózgu, za pomocą EEG lub HEG. Czytaj więcej...


Neuroprotezy

Urządzenia zastępujące zaburzone w wyniku choroby lub urazu funkcje ruchowe, czuciowe lub poznawcze. Mogą to być implanty ucha środkowego, protezy układu wzrokowego (obecnie w fazie rozwoju), protezy kończyn sterowane za pomocą interfejsów nerwowych (sztuczne wyjścia z OUN; ang. artificial output ) i/lub odtwarzające naturalne drogi czuciowe poprzez zapewnienie sztucznych wejść (ang. artificial input) do układu nerwowego. Taka proteza pozwala na mniej lub bardziej dokładne odtworzenie czucia somatycznego. Istnieją również protezy regulujące pracę pęcherza lub odpowiedzi bólowych. Czytaj więcej...


Pomiary Biomechaniczne

Pomiary układu ruchu wykorzystujące metody optyczne, pośredni pomiar siły lub przyspieszenia ruchu kończyn/ciała. Pomiary biomechaniczne mogą być realizowane m.in. za pomocą systemów sEMG, platform siły reakcji podłoża (force platform), czujników IMU, systemów do analizy video i innych urządzeń. Czytaj więcej...


Rehabilitacja neuromotoryczna

Rehabilitacja Pacjentów z zaburzeniami układu ruchu w następstwie chorób neurologicznych takich jak udar, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie, uraz czaszkowo-mózgowy i inne. Czytaj więcej...


Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja Pacjentów z zaburzeniami procesów poznawczych takich jak pamięć, uwaga, percepcja, funkcje językowe i inne. Czytaj więcej...


sEMG

Powierzchniowa elektromiografia. Metoda przezskórnego, nieinwazyjnego pomiaru aktywności bioelektrycznej mięśni.


sEMG BFDB

Rodzaj terapii biofeedback wykorzystujący pomiar sEMG.


Technologie biofeedback

Technologie oparte na zjawisku biofeedback.


Technologie diagnostyczne (w opiece zdrowotnej)

Technologie umożliwiające dokonanie biopomiarów (np. EEG, EKG, EMG, MRI, CT, RTG, badania laboratoryjne etc.), badań kwestionariuszowych (klinimetria, psychometria) lub diagnostyki lekarskiej (badanie podmiotowe i przedmiotowe) w celu identyfikacji jednostki chorobowej lub określenia aktualnego stanu układów Pacjenta na potrzeby zaprogramowania procesu rehabilitacji lub terapii.


Technologie neurorehabilitacyjne

Wszystkie technologie, które wspomagają proces rehabilitacji neurologicznej lub neuropsychilogicznej Pacjentów.


Technologie wspomagające (ang. Assistive Technology - AT)

Technologie wspomagające możliwości funkcjonalne osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, takie jak: protezy, ortezy, wózki, technologie informatyczne, interfejsy BCI i inne.


Terapia inkontynencji

Terapia nietrzymania moczu i/lub stolca.